Sakeliga v Minister of Labour and Others

Sakeliga v Minister of Labour and Others

Naam
Sakeliga v Minister van Arbeid en Andere
Citation
Sakeliga v Minister of Labour and Others
Begin / Start
Mar 1, 2023
Tipe / Type
Litigasie / Litigation
Hof
Hooggeregshof: Pretoria
Court
High Court: Pretoria
Litigasiefase
Voorbereiding van hofstukke
Phase
Preparation of court papers
Volgende hofdatum
Opsomming
Sakeliga verwerp die Wysigingswet oor Billike Indiensname en ons het ‘n hofaansoek geloods om die wet Die wysigingswet, wat op 6 April 2023 deur president Cyril Ramaphosa onderteken is, laat die regering toe om demografiese kwotas aan private werkgewers voor te skryf, ongeag of hulle met die staat sake doen. Deur demografiese kwotas voor te skryf oor wie besighede in diens moet neem onder dreigement van boetes, oortree die Wet die vereiste skeiding van samelewing en staat en poog om entrepreneursbeheer van besighede met politieke beheer te vervang.
Summary
Sakeliga rejects the Employment Equity Amendment Act and is preparing litigation over it. The Act, signed by President Cyril Ramaphosa on 6 April 2023, allows the government to prescribe demographic quotas to private employers, regardless of whether they do business with the state. By prescribing demographic quotas on who businesses must employ under threat of fines, the Act violates the required separation of society and state and seeks to replace entrepreneurial control of businesses with political control.
Teenpartye
Dokumente
Updates

Teenpartye

🎯
Teenpartye

Nuus

📰
Updates
 

Dokumente

📄
Dokumente
Name
URL
Date

Datums

📅
Hofdatums
 
Built with Potion.so